Algemene Voorwaarden GRADING SERVICE


Algemene voorwaarden Grading Service van Pokemonkaartenmarkt (onderdeel van RS Trading Cards) 

Ondernemingsgegevens

RS Trading Cards

Gazellenburg 8

2994CS Barendecht, Nederland

info@pokemonkaartenmarkt.nl 

+31619092622

BTW NL003514378B43

KVK 80992633

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van RS Trading Cards, te Gazellenburg 8, 2994CS Barendrecht, BTW NL00351437B43, KVK 80992633, (hierna 'Pokemonkaartenmarkt') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten/diensten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Grading Service. Voor overige producten wordt u verwezen naar de normale algemene voorwaarden van Pokemonkaartenmarkt.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke voor grading service bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling voor grading service via de webwinkel van Pokemonkaartenmarkt moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Pokemonkaartenmarkt aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor deze verzending worden kosten aangerekend. Deze worden vermeld in het check-out-proces.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pokemonkaartenmarkt niet. Pokemonkaartenmarkt is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pokemonkaartenmarkt is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantenservice.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pokemonkaartenmarkt.  Pokemonkaartenmarkt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de Klant door naar de 'kassa' waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. Vervolgens dient de Klant in te loggen of te registreren met een nieuw klantenprofiel. De bevestiging gebeurt via het e-mailadres dat de Klant zelf opgeeft. Daarna kiest de klant de verzendingsoptie en betaaloptie. Tenslotte accepteert de Klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract gesloten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via iDEAL (Mollie)
  • via Bancontact (Mollie)
  • via GiroPay (Mollie)
  • via EPS (Mollie)
  • via Softort banking (Mollie)

Pokemonkaartenmarkt is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Nederland en België 

De levering gebeurt door PostNL of een andere pakjesdienst en hiervoor betaalt de Klant additionele kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen nadat deze terug zijn gekomen van de grading partner. 

Grading Service kan niet meer geannuleerd worden als de kaarten bij Pokemonkaartenmarkt zijn aangekomen en zijn verwerkt voor de gekozen grading.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Pokemonkaartenmarkt.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Pokemonkaartenmarkt was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Pokemonkaartenmarkt. Zie Sancties voor niet-betaling voor verder uitleg bij nalatigheid.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pokemonkaartenmarkt te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen/diensten online aankopen bij Pokemonkaartenmarkt.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van maximaal 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na start van uitvoering van de dienst door externe partij (zodra de kaarten verwerkt zijn voor verzending naar een Grading Partner);
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Pokemonkaartenmarkt geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Zijn de kaarten reeds zijn verwerkt voor verzending naar een grading partner van Pokemonkaartenmarkt binnen de 14 kalenderdagen na betaling (dit gebeurd indien de grading deadline in deze periode valt), vervalt het herroepingsrecht meteen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Pokemonkaartenmarkt, te Gazellenburg 8, 2994CS Barendrecht, KVK 80992633info@pokemonkaartenmarkt.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Grading service kan nimmer retour worden gezonden. Dit word specifiek voor de klant uit gevoerd en is daardoor uitgesloten.

Pokemonkaartenmarkt betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

 

Artikel 8: Garantie

Pokemonkaartenmarkt kan geen garantie bieden op producten van derde mocht de case (slab) waarin de kaart retour komt beschadigd zijn kan er uiteraard gekeken worden naar een oplossing. 

De door de klant aangeleverde kaarten zullen altijd aangetekend en verzekerd worden verzonden. Bij verlies zal Pokemonkaartenmarkt een schade vergoeding claimen bij de verzekering. Bij uitkering zal de verzekering de uitgekeerde waarde van de verloren kaarten door de verzekering worden bepaald. De door Pokemonkaartenmarkt ontvangen verzekerings gelden zullen aan de klant worden betaald. Hier zal Pokemonkaartenmarkt contact opnemen met de betreffende klant.

 

Artikel 9: Klantenservice

De klantenservice van Pokemonkaartenmarkt is bereikbaar via e-mail op info@pokemonkaartenmarkt.nl of per post op het volgende adres Gazellenburg 8, 2994CS Barendrecht. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Pokemonkaartenmarkt beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Pokemonkaartenmarkt zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Bij Grading door PSA te Amerika kunnen extra kosten (fee's) in rekening worden gebracht op de aangeleverde kaarten. Dit gebeurt op basis van de waarde van de geleverde kaarten. Deze korten worden door PSA berekend en hier heeft Pokemonkaartenmarkt geen invloed op. Deze kosten dienen door de klant, waarvan de geleverd kaarten zijn te worden voldaan. Deze kosten dient de klant binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur te voldoen. Indien de klant deze kosten niet tijdig betaald worden er extra kosten in rekening gebracht. Dit betreft 10% over het te betalen bedrag per week. Dit mede omdat dit de zending voor andere klanten vertraagd. Zolang de klant niet betaald blijft het product eigendom van Pokemonkaartenmarkt. Als een klant binnen 6 maanden niet heeft betaald. Word de kaart geheel eigendom van Pokemonkaartenmarkt en vervalt de betaal mogelijkheid.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Pokemonkaartenmarkt respecteert de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pokemonkaartenmarkt te Gazellenburg 8, 2994CS Barendrecht, KVK 80992633info@pokemonkaartenmarkt.nl, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Pokemonkaartenmarkt heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Pokemonkaartenmarkt houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@pokemonkaartenmarkt.nl.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pokemonkaartenmarkt om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Pokemonkaartenmarkt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.